«AM» Law Firm has been contracted by the Peace Corps to provide legal services

23 February, 2017

One of the most respected US agencies in Armenia, the Peace Corps, has retained «AM» Law Firm to provide a legal opinion on Armenian criminal law and procedures. Specifically, «AM» Law Firm is preparing a general report on rights and obligations of main participants of criminal procedure, stages of the process and also on nature of crimes defined by local criminal code. 

It shall be noted, that Peace Corps is a US government agency founded by President John F. Kennedy in 1961 and since that time over 225,000 Volunteers have served in more than 140 countries. Peace Corps in Armenia was established in 1992, and is celebrating 25 years of service with current projects in English education and community youth development.  During their service in Armenia, Volunteers learn to speak Armenian, live with local families, and work closely with Armenian counterparts. 

ԱՄՆ ամենահեղինակավոր պետական գործակալություններից մեկը` Հայաստանում մեծ հարգանք վայելող Խաղաղության Կորպուսը «AM»  իրավաբանական ընկերությունից քրեական և քրեական դատավարության իրավունքի վերաբերյալ եզրակացություն կստանա: Մասնավորապես, «AM»  իրավաբանական ընկերությունը տրամադրելու է ընդհանուր զեկույց` քրեական դատավարության հիմնական մասնակիցների իրավունքների և պարտականությունների, գործընթացի փուլերի, ինչպես նաև տեղական քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցանքների բնույթի վերաբերյալ:

Նշենք, որ Խաղաղության Կորպուսը Նախագահ Ջոն Ֆ. Քենեդիի կողմից 1961թ. հիմնադրված ԱՄՆ կառավարության գործակալություն է, և ստեղծման պահից ավելի քան 225.000 կամավորական ծառայել է 140-ից ավել երկրներում: Հայաստանում Խաղաղության Կորպուսը հիմնադրվել է 1992 թվականին և նշում է իր ծառայության 25-ամյակը`անգլերենի ուսուցման և երիտասարդ համայնքի զարգացման ներկայիս նախագծերով: Հայաստանում ծառայության ընթացքում կամավորականները սովորում են հայերեն խոսել, ապրել տեղական ընտանիքներում և սերտորեն աշխատել հայկական գործընկերների հետ: 

Latest News
Feedback
Facebook
 

Contact us